Konklusjon

Konkluder på alle problemstillingene du reiser i en besvarelse, både underproblemstillinger og hovedproblemstilling.

Drøftelsen av de enkelte underproblemstillingene avsluttes fortløpende med en delkonklusjon. Hovedkonklusjonen refererer seg til hovedproblemstillingen. Den avslutter hele drøftelsen, etter at man har drøftet og konkludert i forhold til alle vilkårene/underproblemstillingene i rettsgrunnlaget.

Formuler konklusjonen som et direkte svar på problemstillingen ved å gjenta ordene i problemstillingen, men denne gangen formulert som et svar.

Eksempel
Hovedproblemstillingen ved spørsmål om en velferdspermisjon:

Kan Peder Ås innvilges velferdspermisjon?
Hovedkonklusjon: Peder Ås kan innvilges velferdspermisjon.

Underproblemstillinger ved en velferdspermisjon:

Foreligger det særlige og vektige grunner for å innvilge Peder Ås velferdspermisjon?
Delkonklusjon: Det foreligger særlige og vektige grunner for å innvilge Peder Ås velferdspermisjon.

Dersom vilkåret ikke er oppfylt, formuleres konklusjonen som et benektende svar. 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian