Innledning

Praktikumsoppgaver

På samme måte som emnebesvarelse skal man i innledningen til en juridisk praktikumsbesvarelse nevne hva oppgaven handler om.

  • Det vil si hovedproblemstillingen som skal besvares.
  • Deretter bør man si noe hvilke underproblemstillinger som skal besvares/drøftes
  • I hvilken rekkefølge.

I en praktisk juridisk emnebesvarelse vil det rettslig grunnlag med dets rettslige kriterier/vilkår inneholde de underproblemstillinger som skal drøftes og som besvarelsen skal bygge på.


Eksempel
Oppgaven handler om hvorvidt Peder Ås kan få velferdspermisjon. Spørsmålet er regulert i straffegjennomføringsloven § 33 jf. § 5, 4. ledd jf. § forskrift § 3-30, 5. og 6. ledd og tilhørende retningslinjer. Vilkårene som skal behandles er spørsmål om tid, om det foreligger «særlige og vektige grunner» og om det er «sikkerhetsmessig forsvarlig».Her nevnes hovedproblemstillingen i form av hva oppgaven handler om. Dernest presenteres underproblemstillingene som skal besvares/drøftes og rekkefølgen de skal behandles i, ved å vise til det rettslige grunnlaget og de rettslige kriteriene grunnlaget inneholder.

Denne innledningen kan brukes som mal på så å si alle praktisk juridiske emnebesvarelser, uavhengig av rettslig problemstilling;Oppgaven handler om hvorvidt…(fyll inn det rettslige problemet).
Spørsmålet er regulert i…(henvis til det aktuelle rettslige grunnlaget).
Vilkårene som skal behandles er…(nevn stikkordsmessig de relevante vilkårene i rettsgrunnlaget).

 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian