Emne- og fordypningsoppgaver

Emne- og fordypningsoppgaver er oppgaver som i prinsippet skal oppfylle de samme krav og kriterier som i profesjonelle faglige tekster.

Innledning

Oppgavens innledning bør inneholde følgende:

 • Hva er oppgavens tema?
 • Hvorfor er temaet relevant?
 • Hva er oppgavens problemstilling?
 • Kort om hva du skal finne ut av/undersøke i oppgaven.
 • Kort om hvilke hovedteorier du skal benytte deg av.
  • Begrunn valget (avgrensning).
 • Plan for oppgaven: Hvordan er den bygget opp?

 

Hoveddel (skal ikke være overskrift i oppgaven!)

Som navnet antyder, utgjør hoveddelen størstedelen av oppgaven. Nedenfor følger en oversikt over elementer som bør være med:

 • Overskrift(er)
  • Hoveddel er ingen overskrift. En overskrift skal reflektere innholdet slik at leseren har en ide om hva som kommer. Vurder evt underoverskrifter.
 • Teorier og nøkkelbegreper.
  • Ta opp tråden fra innledningen. Gjør nærmere rede for det teoretiske grunnlaget for oppgaven.
  • Introduser teorier og definer nøkkelbegreper etter hvert som de tas opp til drøfting.
 • Erfaring fra praksis?
  • Eksempliser gjerne med egne erfaringer fra praksis dersom det er relevant.
 • Drøfting: Å la teksten diskutere med seg selv.
  • Gjengi en måte å forstå et problemfelt på og diskuter i hvilken grad dette er en gyldig eller god fremstilling.
  • Finn frem til argumenter som understøtter denne teorien eller denne forståelsen.
  • Finn så frem argumenter, enten hentet fra annen teori eller fra empiri som går imot, utfyller eller justerer den første forståelsen/teorien. Eventuelle erfaringer fra egen praksis vil også kunne være argumenter.

HUSK AT ALT DU DISKUTERER I HOVEDDELEN SKAL KNYTTES OPP MOT PROBLEMSTILLINGEN!

 

Avslutning/Oppsummering/Konklusjon

 • Oppsummer det du har gjort.
 • Ikke introduser nye temaer/teorier.
  • Hvis nye probemstillinger har oppstått under arbeidet, kan disse introduseres her.
 • Trekk konklusjon dersom dette er naturlig.

 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian