Hvordan finne fram til hva oppgaven handler om og hvilket rettslig grunnlag som regulerer forholdet

Partenes påstander utgjør de rettslige rammene for hva som skal redegjøres for eller drøftes.

Ved å identifisere partenes påstander finner du frem til det aktuelle rettsområdet, hva oppgaven handler om og det rettslige grunnlaget som regulerer forholdet den enkelte part fremmer.

Avklare partenes påstander

Det kan hende at partenes påstander er angitt på en vag eller lite rettslige måte i oppgaveteksten. Da er en del av den kunnskapen som testes å fortolke hva det er som parten påstår eller hevder. Dette gjøres ved å sammenholde partenes påstander med øvrige faktiske opplysningene i oppgaveteksten og se dette opp mot et mulige rettslig relevant grunnlag som dekker de faktiske forholdene.
 

Eksempel 1 – straffegjennomføring

 

Avklare hvilket rettslig grunnlag partene påberoper seg

En annen viktig del av testen i en juridisk praktikumsoppgave er å identifisere det rettslige grunnlaget som partenes påstander og øvrige faktiske opplysninger legger opp til at skal drøftes. Det viser om man er fortrolig med jusen eller ikke. 

Det kan hende at partene i et saksforhold sier uttrykkelig hvilket rettslig grunnlag de påberoper seg. Det mest vanlige er imidlertid at det rettslige grunnlaget ikke fremsettes uttrykkelig av partene, men må avklares gjennom en tolkning av deres påstander og øvrige faktiske opplysninger i oppgaveteksten.

På det offentligrettslige området følger det av legalitetsprinsippet at offentlige myndigheter må ha hjemmel i lov når det treffer avgjørelser som innebærer offentlig inngrep i privates rettsforhold, det vil si deres rettigheter og plikter. Det betyr at det rettslige grunnlaget som regulerer forholdet mellom offentlige myndigheter og borgerne er å finne i en rettsregel.

I en juridisk praktikumsoppgave betyr det at det relevante rettslige grunnlaget som regulerer forholdet mellom offentlige myndigheter (for eksempel påtalemyndighet eller fengsel) og borgerne (for eksempel tiltalte eller innsatte)  i all hovedsak er å finne i straffelovgivningen, saksbehandlingsreglene i straffeprosess- eller forvaltningslovgivningen, straffegjennomføringslovgivningen eller den velferdsrettslig lovgivningen.

Hvilken konkret lovregel som regulere det aktuelle saksforholdet må avklares nærmere gjennom en tolkning av partenes argumentasjon og øvrige faktiske opplysninger i oppgaveteksten. 

Eksempel 1 – straffegjennomføring

Eksempel 2 – saksbehandling

Samme fremgangsmåte brukes på saksforhold som hører inn under et av de andre rettsområdene.
 

Powered by CustomPublish AS
Språk Norsk - Norwegian