IMG_4719 utsnitt 1000x300

Forebygging av overdosedødsfall

etter løslatelse fra fengsel

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel har tidligere vært et innsatsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7. Dette innsatsområde er nå overført til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og skal driftes som et prosjekt ut 2017. KRUS samarbeider tett med Helsedirektoratet om dette prosjektet.

marianne Stavseth og anne Bukten - foto Astrid Renland
Marianne Stavseth (til venstre) og Anne Bukten. Foto: Astrid Renland
Gro Solbakken - Foto Astrid Renland
Gro Solbakken. Foto: Astrid Renland

Bakgrunnen for arbeidet, er at Norge i europeisk målestokk har ligget høyt på oversikter over forekomster av narkotikautløste dødsfall per innbygger; hvert år rammes cirka 260 personer av overdosedødsfall i Norge. Og de første ukene etter løslatelse er det en økt risiko for overdosedødsfall: etter tre dager uten stoff er toleransen lik null.

På et seminar i forbindelse med lansering av hovedfunn fra et forskningsprosjekt Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) gjennomfører, la Anne Bukten, Post.doc. ved SERAF og førsteamanuensis ved KRUS, og Marianne Stavseth, stipendiat ved SERAF, frem disse hovedfunnene. I forskningsprosjektet har de koblet dødsårsaksregisteret med en oversikt (fra KOMPIS) over alle løslatte fra norske fengsel i femtenårsperioden 2000-2014. Det er snakk om ca. 91.000 personer med til sammen ca. 150.000 løslatelser. Det man har funnet, er blant annet at 85 % av dødsfall den første uken etter løslatelse skyldes overdoser, og at risikoen for overdosedødsfall er dobbelt så høy den første uka etter løslatelse, sammenlignet med den andre uka. Man vet også, ifølge Bukten, at det generelt sett er om lag ett dødsfall per 20 overdoser, der også overdosene som ikke medfører dødsfall kan gjøre betydelig skade. Bukten pekte på at det viktigste tiltaket, vil være å få på plass tiltak i fengsel som følges opp av bostedskommunen, slik at man unngår den såkalte glippsonen, der den løslatte må vente på tiltak i nettopp den perioden der risikoen for overdosedødsfall er høyest. Les mer om forskningsresultatene på hjemmesiden til SERAF, her.

På det samme lanseringsseminaret holdt Gro Solbakken, Seniorrådgiver ved KRUS innlegget «Å gripe muligheten; fengselet som en forebyggende arena.», der hun fortalte om prosjektet for forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel, som er ett av tre delmål i prosjektet Sammenhengen Av Tiltak under Straffegjennomføring (SATS). Logoen i ingressbildet er logoen til SATS.

I 2016 deltok Hedmark fengsel avd. Bruvoll, Bergen fengsel og Trondheim fengsel som piloter i prosjektet. Ansatte og innsatte fikk gjennom læringsnettverk, veiledning og skriftlig materiell ny kunnskap om forebygging av overdosedødsfall. Alle fengslene hadde positive erfaringer under og etter prosjektgjennomføringen. Blant annet opplevde de ansatte å få et tettere samarbeid med helseavdelingen, at arbeidet med de innsatte ble mer konkret og målrettet, og at utfordringer ble håndtert med mer åpen dialog enn tidligere.

I 2017 deltar seks nye fengsler: Arendal, Stavanger, Nordre Vestfold, Sem, Halden og Indre Østfold fengsler. Hvert fengsel har en egen prosjektleder internt. Øverst i artikkelen er det et bilde av prosjektlederne, fra venstre: John Erik Pedersen, Merethe Bauge, Tone Gran Myhre, Jan Petter Dyrop, Siri Flikka og Espen Rødsmoen. Det vil bli gjennomført tre læringsnettverk: i mars, i juni og i november. Hensikten med læringsnettverket er å planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidet med å forbedre praksis i egen enhet, og det legges vekt på brukermedvirkning. Forbedringsarbeidet består i konkrete tiltak som tilpasses hver enkelt enhets eksisterende rutiner og rammer. Les mer om forbedringsarbeid her.

Logo - SATS.jpg

Tips en venn Skriv ut