www.krus.no

IMG_8798_cropped_2234x802

Bachelor i straffegjennomføring

Vedtak fra NOKUT om akkreditering av bachelorgradsstudium i straffegjennomføring ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

KRUS har søkt om og fått godkjent bachelorgradsstudium i straffegjennomføring for fengselsbetjenter. NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017 nå er oppfylt.

Vi akkrediterer derfor utdanningen bachelorgradsstudium i straffegjennomføring (180 studiepoeng) ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.

NOKUT forutsetter at Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering og at de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet blir fulgt. KRUS må også søke Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere graden, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-2 (1).

Bachelorstudiet i straffegjennomføring baseres på dagens fengselsbetjentutdanning og et påbyggingsstudium. Utdanningen kvalifiserer til arbeid som fengselsbetjent i kriminalomsorgen innen alle straffegjennomføringsformer i fengsel og i samfunnet og kan kvalifisere for opptak til videre studier på mastergradsnivå ved andre institusjoner enn KRUS.

Påbyggingsstudiet skal tilføre studentene dybdekompetanse innen straffegjennomføringsfeltet. Det er et samlingsbasert deltidsstudium som strekker seg over to år (fire semestre), og gir 60 stp som tilsvarer ett års fulltidsstudium. For å komme inn på studiet må søker må være ansatt i kriminalomsorgen og dokumentere bestått og fullført fengselsbetjentutdanning. Studiets organisering og utvalgte arbeidsformer vil trekke veksler på studentenes erfaring fra sitt daglige arbeid.

Det vil bli lagt ut nærmere informasjon om tidspunkt for studiestart og søkeprosess våren 2018.

- 12. mars 2018

Tips en venn Skriv ut