Celledør

Debatt: Tilbud til kvinner i fengsel

Forsker Ragnar Kristoffersen ved KRUS har publisert en kronikk på forskning.no, der han hevder at kvinnelige innsatte samlet sett ikke har et dårligere soningstilbud enn menn dersom man ser på de mest sentrale tilbudene til innsatte og korrigerer for forskjeller i soningstid. Han fikk svar fra Åshild Marie Vige i Juridisk rådgivning for kvinner (JU...
Håndjern satt på på ryggen - utsnitt 1000x300 COLOURBOX9707838

Fag- og erfaringssamling:

Ungdomsstraff

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS arrangerte 13. februar en egen fag- og erfaringssamling om ungdomsstraff. Samlingen ga personer som jobber med ungdomsstraff en mulighet til å møtes og dele erfaringer på tvers av enheter og etater. De nærmere hundre deltakerne representerte både kriminalomsorgen, konfliktrådene og politiet. Et te...
Bilde av forfatterne 1000x300

Ny utgivelse i kriminalomsorgen:

Rapportlære

Bokas forfattere har alle lang fartstid i kriminalomsorgen, og har med sine ulike bakgrunner også erfaring fra ulike sider av det å skulle skrive rapporter i kriminalomsorgens kontekst. Birgitte Langset Storvik er i dag førstelektor og jurist ved KRUS, men har også bakgrunn som jurist og inspektør i fengsel. Erik Halvorsen er fengselsbetjent i Tele...
forside - mentorordningen 1000x300

Ny publikasjon:

Mentorordningen i kriminalomsorgen

Det har de siste årene blitt lagt ned en stor innsats for å forebygge radikalisering i norske fengsler. Nå har mentorordningen i krimnalomsorgen blitt evaluert. I evalueringsrapporten argumenteres det for at mentorordningen bidrar positivt i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, samt i arbeidet med rehabilitering av radikaliserte innsa...
VBU 2019-2010 artikkel 1000x300

KRUS har egen utdanning for

verksbetjenter

Et viktig utdanningstilbud ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, er verksbetjentutdanningen. Målet med utdanningen er å gi kriminalomsorgens tilsatte i arbeids- og verksdriften en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning, slik at de får kompetanse til å nå de mål arbeidsdriften har i en helhetlig kriminalomsorg.
BA kull 1

Første kull er i gang med studiene

Oppstart bachelor

Det aller første kullet på bachelor i straffegjennomføring har hatt sin første samling ved KRUS i Lillestrøm.