halden 2 -utsnitt av dører med nøkler 1000x300

Dagskonferanse om

Arbeidsdrifta

KRUS og KDI har gjennomført ein dagskonferanse om arbeidsdrifta. Hovudtema var den strategiske planen for auka aktivisering og kvalifisering i kriminalomsorga.
BRIK - forsideutsnitt

BRIK-kurs i gang

Eit av satsingsområda til kriminalomsorga i 2015 er utrulling av BRIK («Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen»). Det er Utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS, som står for opplæringa, og til kursa har vi fått inn erfarne brukarar frå så vel fengsel som friomsorga som instruktørar.
Oppdressing til verneutstyr - utsnitt

Etterutdanning:

Fysisk maktbruk

Under hausten har alle seks modulane i kurset "Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning" blitt gjennomført.
Lovbruddsamtalen 1 - utsnitt

Lovbruddsamtalen

10. til 13. november ble det gjennomført grunnopplæring i Lovbruddsamtalen med deltagere fra fengsel og friomsorg. Kurset ble holdt av psykolog Linda Blud fra England, som sammen med den psykologen David Thorton, har utviklet Lovbruddsamtalen.
GPU 2 -utsnitt 3

grunnleggende

programlederutdanning (GPU)

3. – 7. november ble den første grunnleggende programlederutdanningen gjennomført. Kurset er et tilbud til de som i dag jobber med program, eller ønsker å utvikle seg faglig med tanke på å bli programleder. Innholdet er bygget opp rundt teori og fagområder som er sentrale i de programmene som benyttes i kriminalomsorgen.
LUP 2014 samling 1 (3) utsnitt

Første samling

Leiarutviklingsprogram 2014

28 deltakarar var på første LUP-samling hos Utdanningssenteret for kriminalomsorga KRUS 8.-9. oktober. Under tre samlingar hausten 2014 skal deltakarane innom viktige og interessante tema som til dømes leiarrolla i kriminalomsorga, samtaletrening og stressmeistring. Kursansvarleg på KRUS er Elisabeth Letén.